Mezioborové moduly

Metoda konečných prvků ve stavební mechanice

Autoři: 
Jiří Brožovský, Alois Materna

Učební text obsahuje výklad metody konečných prvků zaměřený na studenty bakalářských a magisterských stavebních oborů. Kromě výkladu základní teorie obsahuje odvození vybraných základních typů konečných prvků a poznatky potřebné k použití metody ve stavební mechanice,  například konečné použití Winklerova modelu podloží nebo výklad použití Chen-Chenovy podmínky plasticity pro beton ve spojení s metodou konečných prvků.

Základy matematické teorie pružnosti

Autoři: 
Jiří Brožovský, Alois Materna

Modul "Základy matematické teorie pružnosti" je určen pro studenty stavebních oborů, kteří se potřebují hlouběji seznámit s principy matematické teorie pružnosti potřebnými pro řešení praktických úloh stavební mechaniky. Kromě teorie jsou v textu zařazeny také vzorově řešené příklady a neřešená cvičení.

Probírány  jsou typické stavební úlohy: stěny, úloha rovinné napjatosti, desky, nelineární úlohy stavební mechanice (postupná plastizace rámů, podmínky plasticity pro beton a další materiály).

Matematické základy počítačové grafiky

Autoři: 
E. Sojka, M. Němec, T. Fabián

Skripta „Matematické základy počítačové grafiky” jsou určena všem zájemcům o počítačovou grafiku a zobrazovací metory obecně. Text je rozdělen do třech hlavních částí, ve kterých se čtenář seznámí s nutnými základy afinních a projektivních transformací, bez kterých by nebylo možné zobrazovat výsledné obrazy. Dále je v textu věnována značná pozornost oblasti křivek a ploch, které jsou nedílnou součástí technické praxe. Poslední kapitola pojednává o technikách modelování těles.

Matematické základy digitálního zpracování obrazu

Autoři: 
E. Sojka, J. Gaura, M. Krumnikl

Skripta „Matematické základy digitálního zpracování obrazu” jsou určena studentům vyšších ročníků, zejména pak posluchačům kurzů Digitální zpracování obrazu a Analýza obrazu. Text pokrývá základní techniky zpracování obrazu jako jsou snímání signálu, zpracování signálu ve frekvenční doméně, odstranění nežádoucích prvků v obraze a segmentace obrazu. Poslední kapotolu tvoří poněkud náročněší téma stereovidění.

Pružnost a plasticita

Autoři: 
M. Krejsa, L. Lausová, V. Michalcová

Cílem výukových materiálů modulu Pružnost a plasticita je seznámit studenty se základními způsoby namáhání staticky určitých i jednoduchých staticky neurčitých prutových konstrukcí s pružným chováním materiálu z hlediska vzniku napětí a přetvoření, které umožňují následné přiblížení principů navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prutových prvků a dílců stavebních nosných konstrukcí podle mezních stavů únosnosti i použitelnosti.

Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků

Autoři: 
M. Fusek, R. Halama

Tento modul je koncipován jako stručný úvod do metody konečných prvků v oblasti nelineárních úloh mechaniky pružného tělesa. V úvodu jsou zopakovány základní poznatky o modelování, lineární teorii pružnosti a metodě konečných prvků.

Následně jsou uvedeny základní nelineární problémy mechaniky pružného tělesa.

Pružnost a pevnost

Autoři: 
R. Halama, L. Adámková, F. Fojtík, K. Frydrýšek, M. Šofer, J. Rojíček, M. Fusek

Modul Pružnost a pevnost je koncipován jako stručný úvod do nauky o pružnosti a pevnosti. Zahrnuje výklad teoretických základů mechaniky poddajných těles s důrazem na jejich aplikaci. V úvodu je zdůrazněna návaznost na mechaniku tuhých těles a jsou probírány důležité geometrické charakteristiky průřezu. Následně jsou vysvětlovány koncepty napětí a deformace, jenž jsou hned vzájemně propojeny v podobě konstitučních vztahů.

Teoretická elektrotechnika II

Autoři: 
Petr Orság, Josef Punčochář

Mezioborový modul Teoretická elektrotechnika II byl vytvořen s cílem pokrýt v co nejširším rozsahu výuku základů elektrotechniky zajišťovaných Katedrou elektrotechniky napříč technickými fakultami naši univerzity. Modul aplikuje základní fyzikální zákony, principy a metody platné v elektrotechnice na obvodové a matematické modely a popis jevů v obvodech: trojfázových, s přechodnými jevy, s lineárními i nelineárními dvojbrany, s proměnným parametrem a s rozloženými parametry.

Spolehlivost a bezpečnost staveb

Autoři: 
Martin Krejsa, Petr Konečný

Učební text Spolehlivost a bezpečnost staveb obsahuje základní přehled z oblasti pravděpodobnostních metod a jejich využití v úlohách spolehlivosti konstrukcí. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky z teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí, se kterými souvisí také přehled používaných pravděpodobnostních metod, postupů i softwarových prostředků. V současnosti existuje celá řada simulačních i analytických nástrojů pro hodnocení spolehlivosti.

Řešení obvodů grafy signálových toků

Autoři: 
Josef Punčochář, Jitka Mohylová, Petr Orság

Materiál „Řešení obvodů grafy signálových toků“ obsahuje uspořádanou sumu informací z oblasti řešení lineárních elektronických obvodů pomocí orientovaných grafů signálových toků. Jsou popsány efektivní algoritmy pro jejich „ruční řešení“. Neobjasňuje fyzikální ani obvodovou podstatu popisovaných moderních zesilovacích struktur. Tu lze nastudovat v uváděné literatuře. Přiřazuje novým způsobem modely vycházející z modelů admitančních (úprava typu B) – MB grafy signálových toků – a popisuje metodiku pro jejich použití.

Matematické základy kryptografických algoritmů

Autoři: 
Eliška Ochodková

Text představuje základní matematický aparát nezbytný pro pochopení principů kryptografických algoritmů, které jsou dnes nezbytnou součástí bezpečnostních aplikací v oblasti IT. Od základních témat jako je modulární aritmetika se přes např. prvočísla, tělesa a další dostaneme až k aritmetice na eliptických křivkách. Učební textu Matematické základy kryptografických algoritmů je určen jednak posluchačům předmětu Kryptografie a počítačová bezpečnost, ale také dalším zájemcům o danou oblast.

Matematika v pozadí řešení inženýrských úloh

Autoři: 
Jan Szweda, Zdeněk Poruba, Roman Sikora, Ondřej František

Tento studijní materiál je určen studentům technických oborů se zaměřením na numerické metody řešení úloh. Skriptum je vytvořeno s cílem propojit inženýrský a matematický přístup k formulaci a postupu řešení problémů s využitím soudobých numerických metod. Vychází z předpokladu znalosti, či povědomí formulace a hledání řešení inženýrkými přístupy a proto je zde kladen větší důraz na formulaci a řešení přístupem matematickým. Prolnutím obou přístupů tak text zprostředkovává pohled na danou problematiku jak očima technika tak i matematika.

Přihlásit se k odběru Mezioborové moduly