Teoretická elektrotechnika II

Autoři: 
Petr Orság, Josef Punčochář

Mezioborový modul Teoretická elektrotechnika II byl vytvořen s cílem pokrýt v co nejširším rozsahu výuku základů elektrotechniky zajišťovaných Katedrou elektrotechniky napříč technickými fakultami naši univerzity. Modul aplikuje základní fyzikální zákony, principy a metody platné v elektrotechnice na obvodové a matematické modely a popis jevů v obvodech: trojfázových, s přechodnými jevy, s lineárními i nelineárními dvojbrany, s proměnným parametrem a s rozloženými parametry. Obsahuje podrobná odvození, četné řešené příklady, ilustrační obrázky, kontrolní úkoly a otázky, které nabízejí studentům se zájmem o studium elektrotechniky dostatek podnětů k vytváření vlastních odborných kompetencí, tak aby v praxi na jejich základě byli schopni posuzovat vlastnosti elektrických zařízení. Text kapitol je přehledně strukturovaný, takže by se v něm student neměl ztrácet. Podstatné informace jsou vždy shrnuty na závěr kapitol. Kontrolní otázky jsou směrovány na klíčová slova kapitol. V rámci pilotování tohoto modulu v předmětu Teorie obvodů II budou studenti se zainteresovanými pedagogy na numerických cvičeních řešit motivační úkoly vytvořené modifikacemi variant řešených příkladů a kontrolních úkolů studijního textu v souladu s harmonogramem výuky. Velkou pozornost by studenti měli věnovat kapitolám 1-3 studijního textu, neboť jejich náplň je důležitá z hlediska bodového hodnocení studenta na numerickém cvičení (semestrální projekt, dvě písemné práce). V rámci laboratorních měření by studenti měli aktivně pracovat s vybranými partiemi kapitol 1-7, na které budou upozorněni pedagogy, tak aby byli schopni nejen správně vypracovat zadání laboratorních měření, ale i diskutovat a poté samostatně vypracovat témata zadání virtuálních laboratoří, jejichž záměrem je rozvoj kompetencí studentů v oblasti učení, modelování a formulování vlastních cílů z vybraných témat studijní látky.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: