Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků

Autoři: 
M. Fusek, R. Halama

Tento modul je koncipován jako stručný úvod do metody konečných prvků v oblasti nelineárních úloh mechaniky pružného tělesa. V úvodu jsou zopakovány základní poznatky o modelování, lineární teorii pružnosti a metodě konečných prvků.

Následně jsou uvedeny základní nelineární problémy mechaniky pružného tělesa.

Jedná se o geometrické nelinearity, problematiku nelineárního chování materiálů a je zde stručně nastíněna problematika kontaktu těles. Dále je v textu představena problematika odhadu chyb a adaptivních technik v MKP. V závěrečné kapitole, věnující se metodě konečných prvků, jsou představeny postupy pro řešení nestacionárních úloh. Druhá část je věnována úvodu do metody hraničních prvků. V této části jsou na začátku shrnuty základní poznatky nutné pro odvození základních vztahů, které jsou následně použity pro vlastní aplikaci.