Spolehlivost a bezpečnost staveb

Autoři: 
Martin Krejsa, Petr Konečný

Učební text Spolehlivost a bezpečnost staveb obsahuje základní přehled z oblasti pravděpodobnostních metod a jejich využití v úlohách spolehlivosti konstrukcí. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky z teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí, se kterými souvisí také přehled používaných pravděpodobnostních metod, postupů i softwarových prostředků. V současnosti existuje celá řada simulačních i analytických nástrojů pro hodnocení spolehlivosti. Velká část z nich je založena na různých alternativách simulační techniky Monte Carlo, která je zpracovaná v samostatné kapitole. Zvláštní důraz byl také kladen na původní metodu Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního výpočtu - POPV, která je od roku 2002 vyvíjena na pracovišti Katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TUO. Metoda je již podložena účinnými softwarovými prostředky, které se významnou měrou využívají i ve výuce.

 Tyto výukové materiály by měly sloužit jako inovativní prvek výuky předmětu Spolehlivost a bezpečnost staveb, jenž se vyučuje v rámci prezenčního i kombinovaného studia na Fakultě stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na oborech Prostředí staveb (3607R040), Dopravní inženýrství (3607R042) a Stavební hmoty a diagnostika staveb (3647R019) studijního plánu Stavební inženýrství (B3607).

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: