Úvod do statistiky

Autoři: 
Martina Litschmannová

Skripta “Úvod do statistiky” jsou určena pro studenty technických oborů vysoké školy a jsou koncipována tak, aby si studenti mohli učinit výchozí představu o základních pojmech a úlohách spadajících do oblasti statistiky (statistické zjišťování, testování hypotéz, vybrané testy parametrických i neparametrických hypotéz, úvod do korelační a regresní analýzy). Obtížnější části výkladu jsou prezentovány jen s nejnutnější mírou formálních prvků, mnohá odvození a důkazy jsou zařazeny pouze do kapitol určených pro zájemce o pozadí předkládaných vztahů.  Přesto není předkládaný text lehké čtení. Čtenář musí počítat s tím, že bude muset často usilovně přemýšlet, látku si postupně vyjasňovat a k mnoha tématům se opakovaně vracet. Při studiu může studentům pomoci řada animací (flash), appletů (java) a výpočetních programů (MS Excel), které budou v rámci pilotování výukových materiálů používány při výuce předmětů Statistika I., Biostatistika a Speciální analýza dat vyučovaných na VŠB-TU Ostrava a později se stanou součástí obrazovkové verze těchto materiálů.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: