Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika

Úvod do teorie grafů

Autoři: 
Petr Kovář

Text modulu Úvod do teorie grafů není kompletní, aktuální verzi najdete na stránkách předmětu.

Snažím se, aby text byl jednak přehledný a současně přesný a přitom čtivý a především aby obsahoval dostatek motivačních problémů, které více či méně odpovídají reálným úlohám, s nimi se absolventi mohou setkat a k~jejichž řešení lze použít teorii grafů.

Autor

Základy diskrétní matematiky

Autoři: 
Michael Kubesa


Učební text modulu "Základy diskrétní matematiky" je určen pro bakalářské studium informatiky a výpočetní matematiky. Je k dispozici v základní verzi, která obsahuje témata zařazena do osnov předmětu diskrétní matematika.

Většina kapitol začíná řešeným motivačním příkladem, ve kterém se objeví postupy řešení, jež lze zobecnit a použít při dokazování generalizujících tvrzení. Každá kapitola také obsahuje množství řešených příkladů, které jsou pro danou tématiku typické. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny "pojmy k zapamatování" a příklady k procvičení.

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti

Autoři: 
Martina Litschmannová

Skripta „Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti“ jsou určena pro studenty technických oborů vysoké školy. „Měly by poskytnout výchozí představu o základních pojmech a úlohách spadajících do oblasti pravděpodobnosti (kombinatorika, náhodná veličina a náhodný vektor, vybraná rozdělení náhodné veličiny). Obtížnější části výkladu jsou prezentovány jen s nejnutnější mírou formálních prvků, mnohá odvození a důkazy jsou zařazeny pouze do kapitol určených pro zájemce o pozadí předkládaných vztahů.  Přesto není předkládaný text lehké čtení.

Úvod do statistiky

Autoři: 
Martina Litschmannová

Skripta “Úvod do statistiky” jsou určena pro studenty technických oborů vysoké školy a jsou koncipována tak, aby si studenti mohli učinit výchozí představu o základních pojmech a úlohách spadajících do oblasti statistiky (statistické zjišťování, testování hypotéz, vybrané testy parametrických i neparametrických hypotéz, úvod do korelační a regresní analýzy).

Teorie grafů

Autoři: 
Petr Kovář

Učební text modulu "Teorie grafů" je k dispozici v základní a rozšířené verzi. Základní verze obsahuje témata zařazená do osnov předmětu. Většina kapitol začíná motivací "proč" je dané téma zajímavé a kde je možno je uplatnit. Kromě výkladu s řadou ilustrací najdete v textu i vzorově řešené příklady, otázky a velké množství příkladů k procvičení. Verze pro tisk má jednodušší rejstřík, zatímco elektronická verze rozsáhlejší rejstřík včetně aktivních "klikacích" odkazů.

Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky

Autoři: 
Pavel Jahoda

Skripta  „Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky“ jsou určena  všem zájemcům o studium teorie čísel, kteří si nejsou jisti dostatečností svých  matematických znalostí. Autor se proto snažil v textu postupovat bez větších logických skoků a odolat pokušení použít mnohými studenty nenáviděnou větu „Důkaz je triviální a přenecháme jej čtenáři za cvičení.“ V textu je čtenář seznámen se základními poznatky o dělitelnosti v oboru přirozených a celých čísel a o kongruencích na množině celých čísel.

Přihlásit se k odběru Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika