Numerické modelování v hydrologii

Autoři: 
Marek Brandner, Jiří Egermaier, Hana Kopincová

Učební text je věnován problematice numerického modelování některých problémů hydrologie - především říčního proudění, rozlivů a protržení hrází. První kapitola je věnována formulaci základních matematických modelů a otázkám souvisejícím s parciálními diferenciálními rovnicemi hyperbolického typu. Kapitola druhá se zabývá odvozením některých diferenčních metod, jejich vlastnostmi - konzervativitou, pozitivní semidefinitností, konzistencí, stabilitou a konvergencí. Kapitola třetí je věnována konstrukci metod pro úlohy s nehladkými daty. Jsou zavedeny metody s vysokým rozlišením, je opět diskutována problematika konzistence a stability. Kapitola čtvrtá je věnována obecnému rozboru vlastností metod (včetně těch, které nebyly diskutovány v kapitolách předchozích). Závěrečná kapitola je věnována stručnému popisu dalších používaných matematických modelů a dalších numerických přístupů.

Numerické metody jsou aplikovány na konkrétní modely z oblasti hydrologie a jsou prezentovány příslušné numerické experimenty.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: