Pracovní pozice

Odborné pozice

Odborný koordinátor projektu

 • Koordinuje projekt z hlediska náplně
 • Organizuje a řídí porady koordinátorů tematických oblastí
 • Kontroluje výstupy projektu po obsahové a odborné stránce
 • Koordinuje odbornou spolupráci garantů základních a specializovaných modulů s garanty mezioborových modulů
 • Koordinuje odbornou spolupráci s partnerem projektu
 • Koordinuje vytváření všech mezioborových modulů a modulů pro pedagogy

Koordinátor tematické oblasti 1 (Matematická analýza)

 • Koordinuje vytváření všech modulů spadajících do tematické oblasti Matematická analýza
 • Rozhoduje o rozsahu jednotlivých modulů a jejich grafické úpravě
 • Zodpovídá za obsahovou stránku modulů a jejich vzájemnou provázanost
 • Organizuje a řídí porady garantů modulů dané oblasti a zástupců odborných kateder

Koordinátor tematické oblasti 2 (Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace)

 • Koordinuje vytváření všech modulů spadajících do tematické oblasti Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace
 • Rozhoduje o rozsahu jednotlivých modulů a jejich grafické úpravě
 • Zodpovídá za obsahovou stránku modulů a jejich vzájemnou provázanost
 • Organizuje a řídí porady garantů modulů dané oblasti a zástupců odborných kateder

Koordinátor tematické oblasti 3 (Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika)

 • Koordinuje vytváření všech modulů spadajících do tematické oblasti Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika
 • Rozhoduje o rozsahu jednotlivých modulů a jejich grafické úpravě
 • Zodpovídá za obsahovou stránku modulů a jejich vzájemnou provázanost
 • Organizuje a řídí porady garantů modulů dané oblasti a zástupců odborných kateder

Garant modulů

 • Zodpovídá za vytvoření autorského kolektivu a vedení autorského kolektivu
 • Koordinuje práci na daném modulu
 • Zpracovává zprávy o stavu prací na svých modulech
 • Koordinuje vytváření multimediálních prvků – animací, videí, interaktivních testů a 3D grafiky, tj. zadává práci animátorům a kameramanovi
 • Zodpovídá za sběr evaluačních dotazníků z pilotních kurzů daného modulu
 • Zaškolí pedagogy pilotních kurzů ve využití modulu ve výuce a vytvoří metodické pokyny pro pedagogy

Tvůrce šablon pro autory

 • Příprava jednotných šablon pro výukové moduly
 • Vedení odborných seminářů pro autory

Garant modulů pro pedagogy

 • Zodpovídá za vytvoření autorského kolektivu a vedení autorského kolektivu
 • Koordinuje práci na daném modulu
 • Zpracuje zprávu o provedení svého modulu
 • Koordinuje vytváření multimediálních prvků – animací, videí, interaktivních testů a 3D grafiky, tj. zadává práci animátorům a kameramanovi
 • Zodpovídá za zajištění přednášky na Semináři o výuce matematiky

Realizátor počítačových animací

 • Technická realizace animací a dalších multimediálních výukových prvků

Tvůrce 3D grafiky

 • Technická realizace interaktivní 3D grafiky

Web specialista

 • Vytvoření webových stránek pro studenty a pedagogy a jejich aktualizace

Pedagog pilotních kurzů

 • Lektorování příslušného pilotního kurzu
 • Zajištění dotazníkového šetření mezi studenty
 • Hodnocení průběhu pilotního kurzu

Statistik

 • Příprava evaluačních dotazníků
 • Zpracování dat vyplněných dotazníků
 • Statistické vyhodnocení dotazníkového šetření

Oponent

 • Zpracování pedagogických a odborných posudků inovovaných výukových materiálů

Kameraman

 • Natáčení videí dle scénářů autorů, stříhání pořadů, ukládání na DVD

Technik

 • Technická podpora garantům modulů při vytváření nebo pilotování modulů

 

Administrativní pozice

Projektová manažerka

 • Komunikace s poskytovatelem podpory
 • Zodpovídá za zajištění logické a časové návaznosti aktivit projektu v souladu s harmonogramem projektu
 • Kontrola plnění výstupů projektu, naplňování monitorovacích indikátorů projektu
 • Zodpovědnost za analýzu a průběžné hodnocení projektu
 • Zodpovědnost za správnost změn v projektu
 • Zodpovědnost za správnost a přípravu monitorovacích zpráv
 • Zodpovědnost za smlouvy pracovníků projektu
 • Organizace a řízení porad
 • Účast na kontrolách projektu
 • Dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu
 • Zpracování a předkládání žádostí o platbu
 • Komunikace s partnerem projektu a dalšími spolupracujícími subjekty

Organizační koordinátor projektu

 • Vedení operativní evidence
 • Vedení evidence a adresářů účastníků projektu a pedagogů pilotních kurzů
 • Administrace případných změn projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí
 • Věcná příprava monitorovacích zpráv všech typů (průběžné, závěrečná)
 • Organizační příprava analýz a hodnocení projektu
 • Kontrola dodržování a uplatňování pravidel publicity
 • Zodpovědnost za archivaci materiálů a archivaci dokumentace k projektu
 • Zodpovědnost za přípravu CD s výukovými moduly
 • Účast na poradách projektu – k jeho řízení a chodu
 • Účast na kontrolách projektu

Koordinátor partnera

 • Komunikace s žadatelem projektu
 • Zodpovídá za zajištění logické a časové návaznosti aktivit projektu v souladu s harmonogramem projektu na pracovišti partnera
 • Zajištění běhu pilotních kurzů
 • Příprava podkladů pro monitorovací zprávy všech typů (průběžné, závěrečná)
 • Zodpovědnost za vedení účetní evidence u partnera
 • Zodpovědnost za dodržování a uplatňování pravidel publicity u partnera
 • Zodpovědnost za archivaci materiálů souvisejících s realizací projektu u partnera
 • Účast na poradách projektu – k jeho řízení a chodu
 • Účast na kontrolách projektu

Finanční manažerka projektu

 • Vedení účetnictví podle podmínek OP
 • Shromažďování a evidence účetních podkladů
 • Kontrola a zúčtování položek
 • Spolupráce s bankou, vedení bankovního účtu a kontrola bankovních operací
 • Kontrola podkladů pro žádosti o platbu
 • Příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv
 • Účast na kontrolách projektu
 • Kompletace dokladů pro finanční audit
 • Zpracování účetní dokumentace partnera
 • Účast na poradách projektu – k jeho řízení a chodu

Administrativní pracovnice

 • Provedení archivace materiálů a dokumentů k projektu
 • Příprava formulářů, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
 • Zpracování podkladů pro inventarizaci majetku projektu
 • Kompletace materiálů pro pilotní kurzy
 • Zajištění technického zázemí pilotních kurzů
 • Evidence účastníků pilotních kurzů (studentů)
 • Sběr a evidence hodnotících dotazníků
 • Zajištění ISBN pro autorská díla
 • Účast na poradách projektu a zpracování zápisů z porad projektu

Administrativní pracovnice partnera

 • Vedení administrativní evidence partnera
 • Příprava formulářů, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
 • Organizační příprava analýz a hodnocení projektu
 • Kontrola dodržování a uplatňování pravidel publicity
 • Kompletace materiálů pro pilotní kurzy u partnera
 • Zajištění technického zázemí pilotních kurzů u partnera
 • Evidence účastníků pilotních kurzů (studentů) u partnera
 • Sběr a evidence hodnotících dotazníků z pilotních kurzů partnera

Administrativní pracovník partnera - Ekonom

 • Shromažďování a evidence účetních podkladů
 • Příprava podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv
 • Účast na kontrolách projektu
 • Kompletace dokladů pro finanční audit
 • Zpracování účetní dokumentace partnera
 • Účast na poradách projektu – k jeho řízení a chodu