Navazující magisterský program

Co u nás budeš studovat

Pomocí matematické analýzy, diferenciálních rovnic a teorie pravděpodobnosti se naučíš vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut.

Díky numerické analýze, lineární algebře a HPC dokážeš tento model naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. S metodami optimalizace budeš schopen navrhovat optimální tvary výrobků, součástek i aut a vyvíjet průmyslové roboty.

Pomocí statistické analýzy se naučíš zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky, určovat spolehlivost a rizika složitých systémů, například pro odhad poškození ocelových konstrukcí nebo modelů pro řízení robotických systémů.

S teorií grafů naplánuješ sportovní soutěže a sestavíš optimální rozvrhy nebo signální plány křižovatek.

 

Absolventi tohoto programu mají praktické schopnosti i teoretické zázemí v matematice a informatice. Jsou schopni pochopit a vyřešit i problémy z různých jiných disciplín (elektrotechniky, mechaniky, medicíny, ...). Díky jisté univerzálnosti matematiky (a informatiky) a naučené schopnosti se rychle adaptovat se naši absolventi uplatňují v nejrůznějších oborech  a – jak ukazuje dosavadní praxe – je o ně velký zájem a získávají velmi dobrá místa. Mohou taky pokračovat v doktorském studiu. V navazujícím magisterském studiu si studenti si vybírají jednu ze dvou specializací.

Specializace Aplikovaná matematika

Absolventi specializace Aplikovaná matematika jsou schopni díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely.

Přehled předmětů

 • Funkce komplexní proměnné
 • Úvod do funkcionální analýzy
 • Rovnice matematické fyziky
 • Úvod do HPC systémů
 • Numerické metody II
 • Variační metody
 • Základy programování HPC systémů
 • Integrální a diskrétní transformace
 • Statistika II
 • Metody optimalizace

Kromě těchto předmětů studenti vybírají některé z povinně volitelných předmětů: Geometrie, Dynamické systémy, Tenzorová analýza, Statistika III, Iterační metody, Nelineární funkcionální analýza, Teorie grafů.

Specializace Výpočetní metody a HPC

Absolventi specializace Výpočetní metody a HPC jsou více orientováni na efektivní (paralelní) implementaci matematických metod a na využití moderních architektur počítačů, a to včetně superpočítačů.

Absolventi naleznou  uplatnění v komerční sféře, získají ale i adekvátní průpravu pro pokračování svého vzdělávání formou doktorského studia a pro uplatnění ve sféře akademické. Pro absolventy s internacionální profilací se předpokládá snadné začlenění do pracovních kolektivů zahraničních a nadnárodních firem i zahraničních akademických institucí.

 

Přehled předmětů

V rámci této specializace si student dle své chuti může volit spíše výzkumné či více aplikačně zaměřené studium.

Aplikačně zaměření studenti vyrazí na praxe v komerční sféře (6 týdnů v posledním semestru studia), kde budou řešit konkrétní praktický úkol "organicky" začleněný do jejich diplomové práce. V současné době je domluvena spolupráce například s firmami Continental, ITA, Borcad, Ixperta.

Výzkumně zaměření studenti vyrazí ve stejném semestru a na stejnou dobu do zahraničí.  I zde se předpokládá, že konkrétní problém, na jehož řešení se budou podílet, bude součástí jejich diplomové práce. V současné době je domluvena spolupráce s CSIC (Instituto de Física Fundamental, Madrid, Španělsko), Instytut Fizyki Jadrowej (Polska Akademia Nauk, Kraków, Polsko), Université Toulouse III - Paul Sabatier (Toulouse, Francie), Universita della Svizzera italiana (Lugano, Švýcarsko).

 • Knihovny pro paralelní zpracování dat
 • Úvod do HPC systémů
 • Funkce komplexní proměnné
 • Úvod do funkcionální analýzy
 • Numerické metody II
 • Variační metody
 • Základy programování HPC systémů
 • Paralelní numerické knihovny
 • Statistika II
 • Integrální a diskrétní transformace
 • Výpočetní seminář
 • Pokročilé metody programování HPC systémů

Kromě těchto předmětů studenti vybírají některé z povinně volitelných předmětů: Proseminář průmyslové praxe, Proseminář zahraniční praxe, Aplikační projekt, Průmyslová praxe, Zahraniční praxe.