Klíčové aktivity

1. Tvorba výukových modulů

Během realizace této klíčové aktivity bude vytvořeno 39 výukových modulů, které se stanou základem pro inovaci matematických a odborných kurzů prezenčního i kombinovaného studia. Přitom se chceme zaměřit po stránce formální na využití nových informačních technologií přípravy elektronických studijních materiálů a po stránce věcné na pečlivý výběr vyučované látky s důsledným využíváním zavedených pojmů v celém kurzu a promyšlenou integraci moderního matematického aparátu do vybraných inženýrských předmětů. Atraktivnost matematiky pro cílovou skupinu, tj. studenty, chceme zlepšit důrazem na motivaci, důsledným používáním postupu „od problému k řešení“, zpřístupněním prakticky aplikovatelných výsledků moderní matematiky a důrazem na pojmy potřebné při počítačovém řešení problémů. Realizace této aktivity zabere největší část z celkové doby realizace projektu. Na její realizaci se bude podílet Odborný koordinátor projektu (osoba zodpovědná za obsahovou stránku celého projektu), Koordinátoři tematických oblastí (osoby zodpovídající za tři matematické tematické oblasti), Garanti modulů (osoby zodpovědné za vytváření jednotlivých modulů a řízení jejich autorského a realizačního týmu), autoři textů, Realizátoři počítačových animací, Tvůrci 3D grafiky, tj. členové realizačního týmu z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, partnera projektu FAV ZČU a pedagogové odborných kateder z FEI, FS a FAST, a Kameraman z Audiovizuálního centra VŠB - TUO. Vytvořené moduly budou poté Techniky umístěny na CD a připraveny tak pro pilotní kurzy. Na začátku realizace budou tvůrci výukových modulů, tj. Garanti modulů, autoři textů a Realizátoři počítačových animací proškoleni Tvůrcem šablon pro autory v zařazování multimediálních prvků a interaktivních testů do vytvářených materiálů. Výstupem této aktivity bude vytvoření 13-ti základních matematických modulů, 13-ti specializovaných matematických modulů a 13-ti mezioborových modulů. Výukové moduly budou vytvořeny jednak ve formě určené pro tisk, jednak v elektronické formě vhodné pro prohlížení na monitoru (ty budou doplněny řadou multimediálních prvků, jako jsou animace, videa – budou vytvořena ve spolupráci s Audiovizuálním centrem VŠB - TUO, 3D grafika či interaktivní testy). Materiály v elektronické formě i formě pro tisk budou během realizace klíčové aktivity "Propagace vytvořených výukových modulů mezi studenty SŠ, VŠ a pedagogy" umístěny na webových stránkách projektu. Tytéž materiály budou vypáleny na CD a na začátku pilotních kurzů distribuovány podpořeným skupinám, tj. studentům a pedagogům těchto kurzů.

2. Zavádění výukových modulů do výuky v pilotních kurzech

V rámci této aktivity budou vytvořené výukové moduly aplikovány ve výuce během tzv. pilotních kurzů. Tyto pilotní kurzy proběhnou v letním semestru školního roku 2010/2011 a 2011/2012 a v zimním semestru školního roku 2011/2012 (2/2011 – 5/2011, 9/2011 – 12/2011, 2/2012 – 5/2012) jednak na VŠB-TU, jednak na pracovišti partnera na ZČU Plzeň. Za jejich průběh budou zodpovídat Pedagogové pilotních kurzů, tj. členové realizačního týmu z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB – TUO, partnera projektu FAV ZČU a z odborných kateder z FEI, FS a FAST. Tato klíčová aktivita má následující fáze realizace:

 • Organizační koordinátoři z pracoviště žadatele a partnera zajistí Pedagogy pilotních kurzů k jednotlivým modulům a technické zázemí pro běh pilotních kurzů.
 • Garanti modulů zaškolí Pedagogy pilotních kurzů a předají jim metodické pokyny k danému modulu.
 • Vlastní běh pilotního kurzu. Pedagogové pilotních kurzů předají všem účastníkům kurzu CD s příslušným modulem a informují studenty o obsahu a práci s modulem. V průběhu pilotního kurzu pak zajistí kvalifikované začlenění modulu do výuky (po stránce odborné a metodické) a aktivní práci studentů s modulem (domácí úkoly, projekty, testy atd.)..
 • Na závěr běhu pilotního kurzu pedagogové zajistí distribuci evaluačních dotazníků ke studentům a jejich následný sběr. Dotazníky předají garantům modulů.

Do této aktivity budou zapojeny všechny cílové skupiny, tj. studenti základních a specializovaných matematických kurzů technických vysokých škol, studenti odborných kurzů technických vysokých škol i akademičtí pracovníci jako Pedagogové pilotních kurzů. Studenti budou zapojeni jako posluchači pilotních kurzů, v rámci nichž budou nové moduly testovány. Vytvořené či inovované matematické nebo odborné moduly se stanou součástí ucelených akreditovaných kurzů. V rámci těchto kurzů proběhne pilotní ověření nových modulů. Výstupem této klíčové aktivity je celkový počet podpořených (proškolených) studentů a akademických pracovníků. Konkrétně 8000 studentů využije základní matematické moduly, 180 studentů využije specializované matematické moduly, 1650 studentů využije mezioborové moduly a 160 Pedagogů pilotních kurzů bude zaškoleno v zařazení modulů do výuky. Dokladem počtu podpořených studentů budou seznamy studentů zapsaných do předmětů, v rámci nichž budou výukové moduly pilotně ověřovány. Dokladem počtu podpořených akademických pracovníků bude seznam Pedagogů pilotních kurzů.

3. Oponentury výukových modulů a vyhodnocování pilotních kurzů

Tato klíčová aktivita si klade za cíl vyhodnotit vytvořené výukové moduly. Toto vyhodnocení proběhne v období 6/2011 – 6/2012 a bude mít tři části:

 • Věcné oponentury výukových modulů, které provedou Oponenti z externích pracovišť. Ti vyhodnotí věcnou správnost a úplnost textů, případně navrhnou možná doplnění či změny.
 • Vyhodnocení kvality výukových modulů účastníky pilotních kurzů (studenty). Studenti vyplní na konci běhu pilotních kurzů evaluační dotazníky, v nich zhodnotí přínos inovovaných výukových modulů - praktické příklady, motivace, provázanost s ostatními moduly, multimediální zpracování atd. Poté budou dotazníky k danému modulu předány Garantům modulů, kteří tak získají zpětnou vazbu od studentů. Nakonec bude provedeno statistické vyhodnocení odpovědí, a to jednak pro každý modul zvlášť, jednak souhrnné vyhodnocení všech modulů.
 • Pedagogové pilotních kurzů vyhodnotí přínos nových metodických postupů a inovativních přístupů srovnáním výsledků studentů zapojených do pilotních kurzů a studentů s klasickou výukou.

Do této aktivity budou zapojeny všechny cílové skupiny, tj. studenti základních a specializovaných matematických kurzů technických vysokých škol, studenti odborných kurzů technických vysokých škol i akademičtí pracovníci. Studenti se zapojí vyplněním evaluačního dotazníku, akademičtí pracovníci jako Pedagogové pilotních kurzů se zapojí zhodnocením přínosu nových modulů k výuce. Výstupy jsou:

 • Oponentní posudky 13-ti základních matematických modulů, 13-ti specializovaných matematických modulů a 13-ti mezioborových modulů.
 • Evaluační dotazníky získané od studentů pilotních kurzů.
 • Vyhodnocení přínosu nových modulů získané od Pedagogů pilotních kurzů.
 • Statistické vyhodnocení evaluačních dotazníků, které bude ve vhodné podobě umístěno na webové stránky projektu.

4. Konečné úpravy výukových modulů na základě výsledků oponentur a hodnocení studentů a pedagogů

Během této klíčové aktivity budou využity výsledky aktivity „Oponentury výukových modulů a vyhodnocování pilotních kurzů“. Na jejich základě a po konzultacích s Pedagogy pilotních kurzů zajistí Garanti modulů, autoři textů, Realizátoři počítačových animací a Tvůrci 3D grafiky závěrečnou úpravu výukových modulů. Za výslednou podobu modulu zodpovídá Garant modulu, za provázanost jednotlivých modulů zodpovídá Koordinátor tematické oblasti a za celkovou odbornou úroveň Odborný koordinátor projektu. Výstupem této aktivity bude konečná verze výukových modulů. Závěrečné úpravy budou provedeny na základě odborných oponentur a hodnocení studentů a Pedagogů pilotních kurzů. Výukové moduly budou vytvořeny jak ve formě určené pro tisk, tak i v elektronické formě vhodné pro prohlížení na monitoru (ty budou doplněny řadou multimediálních prvků, jako jsou animace, videa, 3D grafika či interaktivní testy). Všechny hotové moduly v elektronické formě i formě pro tisk budou umístěny na webových stránkách projektu.

5. Propagace vytvořených výukových modulů mezi studenty SŠ, VŠ a pedagogy

Tato aktivita si klade za cíl propagovat vytvořené moduly a inovované studijní obory a programy mezi studenty a pedagogy středních a vysokých škol. Půjde zejména o:

 • Umístění vytvořených modulů v elektronické podobě i ve verzi určené pro tisk a informací o realizačním týmu, hodnocení pilotních kurzů atd. na webové stránky projektu.
 • Doplnění informací o aktivitách projektu na webové stránky všech kateder, které se na projektu podílí. Zde budou umístěny informace o studijních programech, oborech a předmětech, jejichž součástí jsou inovované a nově vytvořené moduly, které vyučují pedagogové dané katedry.
 • Zajištění informační kampaně pro studenty středních škol během Dne otevřených dveří (1/2011 a 1/2012) na VŠB-TUO a ZČU Plzeň a na středních školách, kde budeme prostřednictvím letáků, případně besed se studenty informovat studenty o studijních programech, které obsahují inovované a nově vytvořené kurzy.
 • Propagace projektu, inovovaných modulů a webových stránek projektu mezi studenty VŠB-TUO a ZČU Plzeň prostřednictvím letáků a plakátů.
 • Aktivní prezentace vytvořených modulů na vybraných vědeckých a pedagogických konferencích.

Všechny webové stránky vytvoří a bude spravovat Web specialista. Výstupy této aktivity jsou:

 • Webové stránky projektu. Tyto stránky budou aktivní po celou dobu udržitelnosti projektu.
 • Doplnění webových stránek kateder o informace vztahující se k aktivitám projektu.
 • Reklamní a informační kampaň na středních školách a na VŠB-TUO a ZČU Plzeň během Dne otevřených dveří. Dokladem budou rozdávané letáky a elektronické prezentace přednášek.
 • Letáky a plakáty určené k propagaci modulů a webových stránek na VŠB – TU Ostrava a ZČU Plzeň. Dokladem budou zmíněné letáky a plakáty.
 • Příspěvky a prezentace na vědeckých a pedagogických konferencích, které budou zaměřeny na propagaci vytvořených materiálů mezi pedagogy dalších vysokých škol. Dokladem budou elektronické prezentace přednášek a příspěvky ve sbornících.

6. Vytvoření modulů pro pedagogy a jejich prezentace na Semináři o výuce matematiky

Během realizace této klíčové aktivity bude vytvořeno 20 modulů pro pedagogy. Tyto moduly se zaměří na obtížnější aplikace a mezioborové a mezipředmětové vazby. Učitelé matematiky i odborných předmětů tím získají možnost lépe pochopit možnosti využití moderní matematiky v odborných předmětech. To přispěje ke zvýšení kvalifikace pedagogů a také rozšíří úspěšnou spolupráci kateder matematiky (Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TU a Katedry matematiky FAV ZČU Plzeň) s odbornými katedrami FS, FAST, FEI. Všechny moduly budou prezentovány na Semináři o výuce matematiky a vyvěšeny na webové stránky projektu. Pozvánky na tento seminář budou rozeslány pedagogům z FS, FAST, FEI z VŠB-TU, na pracoviště partnera a vyvěšeny na nástěnce Katedry aplikované matematiky a na informační desce projektu. Na její realizaci se bude podílet Odborný koordinátor projektu (osoba zodpovědná za obsahovou stránku celého projektu), Garanti modulů pro pedagogy (osoby zodpovědné za vytváření jednotlivých modulů a řízení jejich autorského a realizačního týmu), autoři textů, Realizátoři počítačových animací, Tvůrci 3D grafiky, tj. členové realizačního týmu z Katedry aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, partnera projektu FAV ZČU a pedagogové odborných kateder z FEI, FS a FAST, a Kameraman z Audiovizuálního centra VŠB – TUO. Výstupem této aktivity bude vytvoření 20-ti modulů pro pedagogy. Moduly pro pedagogy budou ve formě určené pro tisk či připravené multimediální přednášky. Všechny hotové moduly budou zpřístupněny studentům, pedagogům a veřejnosti na webových stránkách projektu. Prezentace těchto modulů bude probíhat v rámci Semináře o výuce matematiky, který již několik let běží na Katedře aplikované matematiky FEI VŠB - TUO. Celkový počet podpořených pedagogů těmito moduly je 200. Dokladem počtu podpořených pedagogů budou prezenční listiny ze Semináře o výuce matematiky.